Trastuzumab emtanzín v liečbe reziduálneho invazívneho HER2-pozitívneho karcinómu prsníka – štúdia KATHERINE

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Souhrn

Pacientky s HER2-pozitívnym (HER2+) karcinómom prsníka, ktoré dostávali neoadjuvantnú chemoterapiu plus liečbu cielenú na HER2, a napriek tomu u nich pretrvala reziduálna invazívna choroba, majú oproti pacientkam s patologickou kompletnou odpoveďou vyššie riziko rekurencie ochorenia alebo úmrtia. Súčasný štandard pooperačnej systémovej liečby u pacientok s chorobou charakterizovanou pozitívnosťou hormonálnych receptorov (HR+) predstavuje 1 rok dokončenej HER2-cielenej terapie a aspoň 5 rokov adjuvantnej endokrinnej terapie, a to bez ohľadu na patologický nález.

Trastuzumab emtanzín (T-DM1) je konjugát tvorený rekombinantnou monoklonálnou protilátkou (trastuzumabom) a účinným cytostatikom emtanzínom (DM1). Výhodou tohto spojenia je, že T-DM1 si zachováva všetky účinky trastuzumabu, aj keď prebieha intracelulárny prenos DM1 do nádorových buniek exprimujúcich HER2.

V dvoch klinických štúdiách fázy III, v ktorých boli sledované pacientky s HER2+ pokročilým karcinómom prsníka predliečené terapiou cielenou na HER2 (vrátane trastuzumabu a chemoterapie), bola preukázaná superiorná účinnosť T-DM1 a priaznivý pomer rizika a prospechu v porovnaní s kombináciou kapecitabín + lapatinib alebo s liečbou podľa voľby lekára. V súčasnosti je liečba T-DM1 schválená pre použitie u pacientok s HER2+ metastatickým karcinómom prsníka, ktoré absolvovali predchádzajúcu liečbu trastuzumabom a taxánom. Doposiaľ nezodpovedanou otázkou zostáva, či je T-DM1 prínosom aj u pacientok s reziduálnym invazívnym karcinómom, ktorý bol po ukončení neoadjuvantnej terapie založenej na trastuzumabe detegovaný v resekáte z prsníka alebo v axilárnych uzlinách.

Klinická štúdia fázy II už ukázala, že podanie 17 cyklov T-DM1 po antracyklínovom režime bolo u pacientok so skorým HER2+ karcinómom prsníka uskutočniteľné a nebolo sprevádzané neakceptovateľnou toxicitou.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.