neoBezpečnosť a znášanlivosť vildagliptínu – prehľad súčasných poznatkov

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Diabetológia

Souhrn

Vildagliptín, inhibítor dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4), je k dispozícii na liečbu pacientov s diabetes mellitus (DM) 2. typu už od roku 2007. Vildagliptín poskytol klinickým lekárom novú a účinnú možnosť, ako znížiť glykémiu bez toho, aby táto liečba bola spojená s nárastom telesnej hmotnosti alebo zvýšeným rizikom hypoglykémií.

Je obecne známe, že limitovaná expozícia lieku v rámci početných randomizovaných štúdií neposkytuje odpovedajúce dôkazy o jeho bezpečnosti tiež v podmienkach reálnej klinickej praxe. Preto je nevyhnutné bezpečnosť akéhokoľvek lieku priebežne sledovať aj po jeho uvedení na trh, pričom sledovanie môže prebiehať mnohými rôznymi spôsobmi.

Zavedenie konceptu RMP (Risk Management Plan), ktorý sa zameriava na identifikáciu a minimalizáciu rizík spojených s užívaním určitého lieku, viedlo v oblasti diabetológie k rozvoju poolovaných analýz bezpečnosti, metaanalýz, prípadne aj k usporiadaniu rozsiahlych randomizovaných štúdií. Všetky tieto programy, spoločne so štúdiami z reálnej klinickej praxe, pomáhajú v súčasnosti vykresliť úplný obraz o bezpečnosti, znášanlivosti a účinnosti inhibítorov DPP-4.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.