Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Souhrn

Dráha cyklín D-CDK4/6 (cyklín-dependentnej kinázy 4 a 6)/retinoblastómu je často patologicky regulovaná pri karcinómoch prsníka s pozitívnosťou hormonálnych receptorov (HR), čo býva navyše spojené s rezistenciou voči endokrinnej terapii (ET). Vzhľadom na to, že CDK hrajú veľmi dôležitú úlohu v priebehu bunkového cyklu a proliferácie bunky, stala sa inhibícia CDK pre svoj potenciál v protinádorovej liečbe čoskoro predmetom intenzívneho výskumu.

Ribociklib je perorálne podávaná, vysoko selektívna malá molekula, ktorá funguje ako účinný inhibítor CDK4/6. Ribociklib má protinadorovú aktivitu ako v monoterapii, tak aj v kombinácii s letrozolom alebo fulvestrantom pri karcinóme prsníka s expresiou estrogénových receptorov.

Účinnosť ribociklibu bola preukázaná okrem iného v rámci štúdie fázy III s názvom MONALEESA-2, v ktorej liečba kombináciou ribociklib + letrozol signifikantne predĺžila prežívanie bez progresie (PFS) oproti skupine s placebom a letrozolom, a to u nepredliečených postmenopauzálnych žien s pokročilým karcinómom prsníka s pozitívnosťou HR a negatívnosťou receptora 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HR+/HER2–).

Kombinácia ribociklibu a ET (tamoxifén alebo nesteroidné inhibítory aromatázy a goserelín) preukázala svoju účinnosť v klinickej štúdii fázy III MONALEESA-7 (signifikantné predĺženie PFS vs. placebo + ET) u premenopauzálnych žien s HR+/HER2– pokročilým karcinómom prsníka.

Inhibítory CDK4/6 kombinované s fulvestrantom demonštrovali svoju účinnosť u pacientok s HR+ karcinómom prsníka, u ktorých došlo k progresii ochorenia počas predchádzajúcej ET. Doposiaľ ale žiadna práca nehodnotila účinnosť ribociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri HR+/ HER2– pokročilom karcinóme prsníka ani účinnosť CDK4/6 s fulvestrantom u pacientok s HR+/HER2– de novo pokročilým karcinómom prsníka alebo tých, u ktorých došlo k relapsu ochorenia po viac ako 12 mesiacoch po predchádzajúcej ET.

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.