Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Souhrn

Približne dve tretiny karcinómov prsníka u žien vo veku ≤ 50 rokov sú charakterizované pozitívnosťou hormonálnych receptorov (HR+) a negatívnosťou receptorov 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2–). U perimenopauzálnych alebo premenopauzálnych žien s HR+/HER2– pokročilým karcinómom prsníka je v 1. línii liečby štandardnou voľbou endokrinná terapia (ET) s ovariálnou supresiou alebo abláciou. Vo väčšine prípadov však dochádza k rozvoju rezistencie voči ET a k progresii ochorenia.

U postmenopauzálnych žien s pokročilým HR+/HER2– karcinómom prsníka sa preukázalo, že inhibícia cyklín-dependentných kináz 4 a 6 (CKD4/6) spolu s ET vedie k predĺženiu prežívania bez progresie (PFS), a to v porovnaní so samotnou ET. Medzi schválené inhibítory CDK4/6, ktoré už preukázali svoju účinnosť v kombinácii s inhibítormi aromatázy v 1. línii terapie založenej na ET u postmenopauzálnych žien, patria ribociklib, palbociklib a abemaciklib.

Doposiaľ boli do klinických štúdií, ktoré sa venovali hodnoteniu 1. línie liečby HR+ pokročilého karcinómu prsníka, zaraďované iba postmenopauzálne ženy. Z týchto štúdií boli následne extrapolované liečebné odporúčania aj pre premenopauzálne ženy, aj keď jasné dôkazy o optimálnom postupe pre túto skupinu žien chýbali. Veľký podiel pacientok s pokročilým HR+/HER2– karcinómom prsníka mladších ako 50 rokov tak stále v 1. línii dostáva chemoterapiu, hoci aj v tomto prípade sú klinické dôkazy limitované. Potreba uskutočniť klinické štúdie, ktoré by stanovili bezpečnosť a účinnosť liečebných kombinácií u premenopauzálnych žien s karcinómom prsníka, tak stále pretrváva.

Ribociklib je perorálne podávaný inhibítor CDK4/6. Účinnosť ribociklibu + letrozolu bola testovaná v klinickej štúdii fázy III s názvom MONALEESA-2, v ktorej sa zúčastnili postmenopauzálne ženy s pokročilým HR+/ HER2– karcinómom prsníka. Pacientky v tejto štúdii liečené kombináciou ribociklib + letrozol dosahovali signifikantne dlhšie PFS v porovnaní s ženami, ktoré dostávali placebo a letrozol ako iniciálnu liečbu založenú na ET. Štúdia MONALEESA-7 bola navrhnutá tak, aby hodnotila účinnosť a bezpečnosť liečby ribociklibom v kombinácii s ET a goserelínom u premenopauzálnych žien.

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.