Preferencie agonistov receptora pre GLP-1 u pacientov s DM 2. typu doposiaľ neliečených injekčnými liekmi – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Diabetológia

Souhrn

Prevalencia diabetes mellitus (DM) 2. typu celosvetovo rýchlo narastá, čo súvisí s predlžujúcim sa časom dožitia, starnutím populácie a zmenami v životnom štýle. Terapia DM 2. typu sa zvyčajne zahajuje úpravou životosprávy; ak nie sú režimové opatrenia dostačujúce, sú indikované perorálne antidiabetiká. U väčšiny pacientov ale ochorenie postupne progreduje a je nutná terapia injekčnými antidiabetikami – medzi tie sa radia agonisti receptora pre GLP-1 (GLP-1RA) a inzulín. Podávanie GLP-1RA je spojené s veľmi nízkym rizikom hypoglykémie, tieto lieky majú prijateľný bezpečnostný profil a priaznivý vplyv na telesnú hmotnosť. Prvým registrovaným predstaviteľom tejto skupiny bol exenatid, následne boli schválené liraglutid, lixisenatid, albiglutid, dulaglutid a semaglutid.

Ako uvádzajú odporúčania EASD (European Association for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association), pri liečbe DM 2. typu by sa malo prihliadať k preferenciám a potrebám pacientov. Preferencie chorých a význam špecifických charakteristík rôznych antidiabetík boli posudzované v klinických štúdiách, pričom sa zistilo, že pre pacientov sú najdôležitejšími atributmi frekvencia hypoglykémií, účinnosť (t. j. zmena hodnoty glykovaného hemoglobínu [HbA1c] vplyvom liečby), zmena telesnej hmotnosti a výskyt nauzey. Avšak napríklad účinnosť mnohých antidiabetík je podobná, a pri voľbe medzi jednotlivými liekmi tak nemusí byť príliš relevantným faktorom. Predchádzajúce klinické štúdie sa takisto nezabývali relatívnou dôležitosťou (RI) posudzovaných charakteristík.

Ohľadom dulaglutidu a liraglutidu, tieto GLP-1RA boli porovnávané v štúdii AWARD-6, pričom profily obidvoch týchto liekov boli veľmi podobné – štúdia dokumentovala zrovnateľný vplyv dulaglutidu a liraglutidu na zmenu HbA1c, výskyt hypoglykémie aj nauzey, liraglutid ale výraznejšie znižoval telesnú hmotnosť. Dulaglutid a liraglutid sa líšia tiež z hľadiska frekvencie dávkovania (1x týždenne vs. 1x denne) a aplikačného systému.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.