„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia

Souhrn

Základom 1. línie liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) bez prítomnosti mutácií onkogénov RAS a BRAF je kombinácia protilátky proti receptoru epidermového rastového faktora (anti-EGFR), cetuximabu či panitumumabu, s chemoterapiou. Účinnosť tejto terapie limituje získaná rezistencia na anti- -EGFR, ktorá vzniká zmenou mutačného statusu malígnych buniek pod vplyvom liečby. Selekčným tlakom potom v nádore preváži RAS-mutované klony, ktoré nie sú na danú liečbu citlivé. Retrospektívna štúdia sledujúca týchto pacientov poukázala na možnú účinnosť cetuximabu + chemoterapie u chorých so získanou rezistenciou na cetuximab, ktorí boli liečení aspoň jednou ďalšou líniou terapie. Použitie metódy tekutej biopsie, ktorá hodnotí cirkulujúcu nádorovú DNA, by mohlo zjednodušiť molekulárnu analýzu nádoru a pomôcť vytipovať pacientov, ktorí pri začatí ďalšej línie terapie nevykazujú rezistenciu voči anti-EGFR. Táto štúdia ako prvá prináša prospektívne údaje o účinnosti stratégie opätovného nasadenia, teda tzv. rechallenge terapie cetuximabom.

Komentár k štúdii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.