Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia

Souhrn

Muži s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (CRPC) a rýchlo sa zvyšujúcimi hodnotami prostatického špecifického antigénu (PSA) patria do skupiny pacientov s vysokým rizikom vzniku a rozvoja metastáz. Medián prežívania bez kostných metastáz sa u týchto mužov pohybuje v rozmedzí 25 až 30 mesiacov. Riziko metastatického ochorenia je asociované najmä so zvyšujúcimi sa hladinami PSA a zdvojovacím časom PSA 10 mesiacov a menej.

Metastatický CRPC je fatálnym ochorením s mediánom prežívania približne 3 roky. Oddialenie metastatickej fázy choroby je preto klinicky veľmi dôležité, lebo sa zároveň odďaľuje nástup komplikácií spojených s nádorom a predlžuje sa prežívanie pacientov.

V súčasnosti je v Európe štandardom starostlivosti o mužov s nemetastatickým CRPC observácia a pokračujúca androgén- -deprivačná terapia, a to bez ohľadu na zdvojovací čas PSA.

Enzalutamid sa viaže priamo na androgénový receptor a kompetitívne inhibuje väzbu androgénov na androgénové receptory, inhibuje translokáciu aktivovanych receptorov do jadra a inhibuje spojenie aktivovaného androgénového receptora s DNA. Účinnosť enzalutamidu na celkové prežívanie (OS) bola dokumentovaná v dvoch klinických štúdiách fázy III s pacientmi s metastatickým CRPC, a to pred liečbou a po liečbe docetaxelom. Okrem toho v štúdii STRIVE viedla liečba enzalutamidom k predĺženiu prežívania bez rádiologickej progresie u pacientov s nemetastatickým CRPC, ktorí doposiaľ neabsolvovali chemoterapiu.

Schopnosť enzalutamidu oddialiť rozvoj metastáz u pacientov s nemetastatickým CRPC skúmala táto práca.

Komentár k štúdii

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.