Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia

Souhrn

Palbociklib je vysoko selektívny inhibítor cyklín-dependentných kináz (CDK) 4 a 6. Tieto kinázy zohrávajú kľúčovú úlohu pri nádorovom raste pri karcinóme prsníka (BC) s pozitívnosťou hormonálnych receptorov (HR), pričom pôsobia v súčinnosti s aktiváciou dráhy estrogénového receptora (ER). V preklinických štúdiách sa pozorovalo, že bunky HR-pozitívneho BC sú vysoko senzitívne na palbociklib. V súlade s tým bolo v následnej klinickej štúdii fázy II (PALOMA-1 [PALbociclib: Ongoing trials in the MAnagement of breast cancer]), do ktorej boli zaradené doposiaľ neliečené pacientky s pokročilým HR-pozitívnym HER2-negatívnym karcinómom prsníka, pri terapii palbociklibom dokumentované predĺženie prežívania bez progresie (PFS). Palbociklib bol ďalej testovaný v štúdiách fázy III. Štúdia PALOMA-2 hodnotila palbociklib v kombinácii s letrozolom v 1. línii liečby chorých s pokročilým ER-pozitívnym HER2-negatívnym BC a preukázala, že táto terapia významne predlžuje PFS (HR: 0,58). Štúdia PALOMA-3 hodnotila palbociklib v kombinácii s fulvestrantom u pacientok s HR-pozitívnym HER2-negatívnym BC s progresiou po predchádzajúcej hormonálnej liečbe a preukázala signifikantné predĺženie PFS (HR: 0,50). Na základe týchto výsledkov sa palbociklib (rovnako ako ďalšie inhibítory CDK4/6) v kombinácii s hormonálnou terapiou stal štandardom liečby pacientok s HR-pozitívnym HER2-negatívnym karcinómom prsníka.

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.