Adherencia, perzistencia, glykemická kontrola a náklady u pacientov s diabetes mellitus 2. typu zahajujúcich liečbu dulaglutidom v porovnaní s liraglutidom alebo exenatidom 1x týždenne pri 12-mesačnom sledovaní v reálnej praxi (USA)

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Diabetológia

Souhrn

Použitie agonistov receptora pre glukagon- like peptid (GLP-1RA) v liečbe diabetes mellitus (DM) môže byť výhodné pre ich nízku spojitosť s rizikom hypoglykémií. Lieky z tejto skupiny majú takisto potenciál pre zníženie telesnej hmotnosti a niektoré z nich aj preukázaný kardiovaskulárny (KV) účinok. U asymptomatických pacientov s DM 2. typu, ktorí nedosiahli svoju cieľovú hodnotu glykémie, sa odporúča zvoliť GLP- 1RA pred inzulínom ako prvú parenterálnu formu intenzifikovanej liečby.

V Spojených štátoch amerických (USA) sú na kontrolu glykémie u pacientov s DM 2. typu schválené a používaní títo zástupcovia GLP-1RA: exenatid 2x denne, liraglutid a exenatid podávaný 1x týždenne, dulaglutid a semaglutid. Tieto lieky boli hodnotené v početných kontrolovaných klinických štúdiách, ktoré ukázali, že schopnosť znižovať glykovaný hemoglobín (HbA1c) a telesnú hmotnosť nie je v skupine GLP-1RA identická. Líšia sa aj rozsah KV prínosu jednotlivých GLP-1RA a frekvencia gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (NÚ), ktoré sú s ich užívaním spojené. Liraglutid je v súčasnosti jediným liekom indikovaným na zníženie KV rizika u pacientov s manifestovaným KV ochorením. Okrem rozdielov v klinickom profile sa jednotlivé lieky zo skupiny GLP-1RA ďalej líšia v dávkovacích režimoch, v potrebe a dĺžke titrácie dávky alebo v charakteristikách aplikačného pera apod. Tieto rozdiely môžu hrať dôležitú úlohu v adherencii a perzistencii k liečbe, a tým aj v konečnej účinnosti konkrétneho GLP-1RA.

Je známe, že dáta získané z klinických štúdií a klinickej praxe sa často významne líšia. Vzhľadom na to, že adherencia k liečbe zostáva hlavnou výzvou u pacientov s DM 2. typu, bola realizovaná tato práca, hodnotiaca dlhodobú liečbu GLP-1RA v reálnej klinickej praxi.

Komentár k štúdii

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.