FOLFIRI-3 + aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Souhrn

Štandardom 2. línie liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) je chemoterapia založená na fluórpyrimidínoch s irinotekánom (FOLFIRI) alebo oxaliplatinou (FOLFOX), v kombinácii s antiangiogénnym prípravkom alebo protilátkou proti receptoru pre endoteliálny rastový faktor (anti-EGFR). Rozdelenie dávky irinotekánu na 1. a 3. deň každého cyklu, označované ako režim FOLFIRI-3, prinieslo väčší podiel odpovedí na liečbu než režim FOLFIRI, a preto je pred ním v niektorých centrách uprednostňované. Pridaním afliberceptu k FOLFIRI sa zvyšuje medián prežívania bez progresie (PFS) o 2,3 mesiaca a medián celkového prežívania (OS) o 1,1 mesiaca. Táto štúdia ako prvá prináša výsledky liečby režimom FOLFIRI-3 v kombinácii s afliberceptom u pacientov s predliečeným mCRC.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.