Pretrvanie liečebnej odpovede po vysadení metotrexátu u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených tocilizumabom

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Reumatológia
Autori: MUDr. Martina Škamlová
Autori - pracovisko: Reumatologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Souhrn

Tocilizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka namierená proti receptoru interleukínu IL-6. Ako ukazujú výsledky rozsiahleho programu klinických štúdií, tocilizumab je pri intravenóznom aj subkutánnom spôsobe podania terapeuticky účinný nielen u pacientov s reumatoidnou artritídou, ale tiež u chorých s veľkobunkovou artritídou, systémovou juvenilnou idiopatickou artritídou a polyartikulárnou juvenilnou idiopatickou artritídou. Často sa pritom podáva v kombinácii s metotrexátom. Hoci je metotrexát u pacientov s RA preukázateľne účinný aj v monoterapii, až jedna tretina z nich ho vysadí, zvyčajne z dôvodu nedostatočnej účinnosti a/alebo nežiaducich účinkov (najmä gastrointestinálne ťažkosti, hematologické abnormality a pečeňové nežiaduce účinky). V doteraz realizovaných klinických štúdiách sa ako účinný ukázal tiež tocilizumab v monoterapii, a to u chorých, ktorí metotrexát neznášali alebo u ktorých bol neúčinný či kontraindikovaný, napr. štúdia ACT-RAY uvádza, že prechod z metotrexátu na tocilizumab bol porovnateľne účinný ako prídavná liečba tocilizumabom pridaným k metotrexátu.

Cieľom aktuálnej práce autorov Kremer a spol. bolo zhodnitit, či monoterapia tocilizumabom je non-inferiorná v porovnaní s liečbou kombináciou tocilizumab + metotrexát pre udržanie klinickej odpovede u pacientov s RA, ktorí dosiahli nízku aktivitu ochorenia po liečbe touto kombináciou.

Edwards a spol. sa pokusili zistiť, či tocilizumab v kombinácii s klesajúcou dávkou metotrexátu má porovnateľnú účinnosť a znášanlivosť ako tocilizumab so stabilnou dávkou metotrexátu u pacientov s ťažkou formou aktívnej reumatoidnej artritídy (DAS28 > 5,1) a nedostatočnou odpoveďou na monoterapiu metotrexátom.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.