Paklitaxel v kombinácii s trastuzumabom a pertuzumabom u pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka – päťročné výsledky štúdie fázy II

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Souhrn

Trastuzumab a pertuzumab sú humanizované monoklonálne protilátky cielené proti receptoru HER2, ktoré majú komplementárny mechanizmus účinku a vykazujú synergické protinádorové pôsobenie. Kombinácia trastuzumabu a pertuzumabu s docetaxelom aplikovaná každé 3 týždne u pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka (MBC) bola hodnotená v rozsiahlej randomizovanej štúdii fázy III CLEOPATRA, v ktorej táto terapia viedla k signifikantnému predĺženiu prežívania bez progresie (PFS) aj celkového prežívania (OS), a stala sa tak štandardom liečby pre túto skupinu chorých. Ďalej bolo zistené, že paklitaxel podávaný týždenne je lepšie znášaný aj účinnejší ako docetaxel aplikovaný každé 3 týždne. Tieto skutočnosti viedli k navrhnutiu štúdie hodnotiacej účinnosť trastuzumabu a pertuzumabu v kombinácii s paklitaxelom u pacientok s HER2-pozitívnym MBC. Ohľadom účinnosti, štúdia splnila svoj primárny cieľ (početnosť šesťmesačného PFS dosiahla 86 %), pričom neboli zaznamenané žiadne prípady symptomatickej systolickej dysfunkcie ľavej komory (LVSD) ani febrilnej neutropénie.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.