Účinnosť anti-VEGF terapie (aflibercept) pri pokročilom kolorektálnom karcinóme

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Zdeněk Linke
Autori - pracovisko: Onkologická klinika FN Motol, Praha

Souhrn

Po zlyhaní 1. línie paliatívnej chemoterapie na báze oxaliplatiny pri pokročilom kolorektálnom karcinóme (CRC) sa následne väčšinou používa režim 2. línie – FOLFIRI. Prídavná biologická liečba sa volí podľa zloženia predchádzajúcej terapie a liekov použitých v 1. línii. Ak sa pacientovi bez mutácie RAS v 1. línii podávajú anti-EGFR protilátky, je možné v 2. línii použiť bevacizumab či aflibercept (klinická štúdia VELOUR), príp. ramucirumab – má k dispozícii údaje, ale pre prax zostáva zatiaľ nedostupný (klinická štúdia RAISE). Pri predchádzajúcom použití bevacizumabu v 1. línii paliatívnej liečby pri RAS-nemutovanom ochorení by bolo vhodné do 2. línie liečby zaradiť liek zo skupiny anti-EGFR (problém je však v tom, že pre cetuximab máme údaje len v kombinácii s netypickou 2. líniou chemoterapie FOLFOX a pre panitumumab v 2. línii s chemoterapiou FOLFIRI len údaje z klinickej štúdie fázy II). Aj v týchto prípadoch však možno aplikovať aflibercept, a anti-EGFR terapiu presunúť do 3. línie paliatívnej terapie.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.