Liečba inoperabilného bazocelulárneho karcinómu ušnice vismodegibom

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Autori - pracovisko: Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Souhrn

V júli 2011 bola 66-ročná pacientka s histologicky verifikovaným bazocelulárnym karcinómom ľavej ušnice prvý raz vyšetrená v onkodermatologickej ambulancii pre stav po opakovaných operáciách a následne po subtotálnej amputácii ušnice. Nádorové štruktúry napriek radikálnemu výkonu zasahovali do vonkajšieho zvukovodu. ORL vyšetrenie potvrdilo propagáciu exulcerovaných štruktúr v celom rozsahu vonkajšieho zvukovodu. Otorinolaryngológ a plastický chirurg hodnotili nález ako inoperabilný. V októbri a novembri 2011 absolvovala pacientka rádioterapiu v celkovej dávke 50 Gy.

Po prechodnom zlepšení nálezu došlo ďalšej progresii v oblasti zvukovodu vo forme chronickej bolestivej ulcerácie a ku krvácaniu po minimálnych mechanických podnetoch. Pre vyčerpanie dostupných možností liečby bola indikovaná paliatívna liečba spočívajúca v analgetickej terapii a lokálnom ošetrovaní. Ochorenie významne limitovalo pacientku v denných a spoločenských aktivitách.

V auguste 2013 bola pacientka zaradená do klinického skúšania s vismodegibom, blokátorom signálnej cesty Hedgehog. V priebehu prvých troch mesiacov liečby došlo k ústupu krvácania, redukcii nádorových más a postupnej epitelizácii exulcerovaných plôch. Po 10 mesiacoch liečby bola pacientka klinicky zhojená. Lokálny nález bol paralelne kontrolovaný otorinolaryngológom. Následné 3-mesačné kontroly nedetegovali klinickú recidívu. Pacientka je 4 roky od ukončenia liečby bez recidívy bazaliómu.

V 2. mesiaci liečby sa objavili časté nežiaduce účinky asociované s liečbou vismodegibom – dysgeúzia, svalové kŕče a padanie vlasov 2. stupňa – s priaznivým pomerom risk/benefit. Pri dennom užívaní magnézia sa intenzita kŕčov redukovala na 1. stupeň. Do mesiaca po ukončení liečby nežiaduce účinky vymizli.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.