Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Autori - pracovisko: II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Klíčová slova: karcinóm ovária, inhibítor PARP, mutácia BRCA, mechanizmy reparácie DNA
Citácia: Sojáková M. Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií. Farmakoterapia 2019;9(1):25–31.

Souhrn

Inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) predstavujú novú skupinu cielených molekúl v liečbe karcinómu ovárií. Alterácia mechanizmu homológnej rekombinácie je asociovaná s 30–50 % ovariálnych karcinómov a bunkové reparačné mechanizmy sú následne závislé od alternatívneho mechanizmu opravy poškodenej DNA. Úloha PARP v procese reparácie poškodenej DNA viedla k využitiu inhibítorov PARP ako „chemosenzitizérov“ v protinádorovej liečbe, pričom sú účinnejšie pri nádoroch s inaktivujúcimi mutáciami v génoch BRCA1/2. V súčasnosti prebieha viacero štúdií na overenie účinnosti a bezpečnosti inhibítorov PARP, ako aj kombinácie inhibítorov PARP s chemoterapiou a inými cielenými molekulami a taktiež s imunoterapiou.

Literatura

Sojáková M. Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií. Farmakoterapia 2019;9(1):25–31.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.