Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: Bododoc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Autori - pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Klíčová slova: nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty, diagnostika, terapia
Citácia: Marenčák J. Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2019;9(1):12–20.

Souhrn

Nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty (nmKRKP) má rastúcu sérovú hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA) a kastračné hladiny testosterónu, bez rádiologických nálezov metastatického ochorenia na počítačovej tomografii a kostnom skene. Donedávna bolo k dispozícii len málo dôkazov zlepšujúcich orientáciu lekárov pri výbere spôsobov liečby. Posledné výsledky získané s antiandrogénovou terapiou novej generácie po prvýkrát demonštrujú prínos prežívania a modifikujú manažment nmKRKP. Ukázalo sa, že apalutamid aj enzalutamid významne zvyšujú prežívanie bez metastáz v randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách fázy III u pacientov s nmKRKP s časom zdvojenia PSA ≤ 10 mesiacov. Nové zobrazovacie techniky pomôžu zlepšiť diagnostiku zhubných nádorov prostaty, a tým napomôcť pri určovaní najvhodnejšej terapie. Cieľom tohto článku je vyhodnotiť súčasné postupy manažmentu nmKRKP a identifikovať možnosti na zlepšenie starostlivosti o pacientov s nmKRKP.

Literatura

Marenčák J. Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2019;9(1):12–20.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.