„Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Diabetológia
Autori: MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Autori - pracovisko: Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Metabol KLINIK, s.r.o., Bratislava; Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Klíčová slova: inhibítory PCSK, alirokumab, akútny koronárny syndróm, kardiovaskulárne príhody, celková úmrtnosť
Citácia: Fábryová Ľ. „Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme. Farmakoterapia 2019;9(1):8–11.

Souhrn

V marci 2018, počas kongresu American College of Cardiology v Orlande, boli prezentované výsledky veľkej kardiovaskulárnej štúdie ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab) s alirokumabom, ktoré doplnili mozaiku doposiaľ publikovaných štúdií (vrátane štúdie FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk) s evolokumabom. Podstatné je, že potvrdili klinické výhody podávania monoklonálnych protilátok proti PCSK9 u pacientov s vysokým rizikom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení podmienených aterosklerózou. V súčasnosti máme k dispozícii aj ďalšie veľmi zaujímavé výsledky – subanalýzy podskupiny pacientov s diabetes mellitus a vysokými hodnotami lipoproteínu (a). Výsledky týchto štúdií, ako i subanalýz významnou mierou ovplyvňujú našu súčasnú a ovplyvnia i našu budúcu klinickú prax, pretože potvrdili hypotézu „čím nižšie, tým lepšie“ a znovu ukázali, že hladiny LDL-cholesterolu, ktoré považujeme v súčasnosti za „normálne“, sú stále príliš vysoké.

Literatura

Fábryová Ľ. „Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme. Farmakoterapia 2019;9(1):8–11.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.