Klaritromycín podporuje toxicitu talidomidu

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematoonkológia

Souhrn

Klaritromycín je makrolidové antibiotikum bohato využívané v liečbe respiračných infekcií, pohlavne prenosných chorôb alebo napríklad na eradikáciu Helicobacter pylori. Z výsledkov posledných štúdií je prekvapujúci aj jeho zrejmý prínos k liečbe mnohopočetného myeolómu v prípade, že sa užíva v kombinácii s dexametazónom. Akýkoľvek mechanizmus vysvetľujúci tento účinok zostáva nejasný, predpokladá sa ovplyvnenie imunitnej reakcie. Nedávno bola sledovaná interakcia klaritromycínu s talidomidom v prípade myelómových buniek s monocytmi z periférnej krvi. Obe látky synergicky inhibovali bunkovú proliferáciu a súčasne znižovali tvorbu TNF-α a interleukínu-6, pričom sa predpokladá inhibičné pôsobenie oboch látok na aktiváciu ERK1/2 a AKT.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.