Význam reziduálnej aktivity tyrozínkinázových inhibítorov

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematoonkológia

Souhrn

Z nedávno vykonaných štúdií vyplýva, že prechodné podávanie účinných tyrozínkinázových inhibítorov Bcr/Abl je postačujúce pre nezvratné navodenie apoptózy malígne transformovaných buniek u chorých s chronickou myeloidnou leukémiou (CML). Tieto zistenia sú v súlade s klinicky pozorovanou účinnosťou dasatinibu aplikovaného 1x denne aj napriek jeho rýchlemu klírensu z krvnej plazmy. Podľa experimentov uskutočnených in vitro však možno predpokladať reziduálnu inhibíciu kináz v dôsledku intracelulárnej retencie podaného liečiva.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.