Bosutinib v liečbe chronickej myeloidnej leukémie

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematoonkológia

Souhrn

Bosutinib (SKI-606) je perorálne dostupný duálny inhibítor kináz Src /Abl so sľubným terapeutickým potenciálom v 1., 2. či 3. línii liečby chronickej myeloidnej leukémie (CML), podávaný 1x denne. Bosutinib je efektívny v prípade nemutovaného typu génu BCR/ABL aj v prítomnosti mutácií génu BCR/ABL, ktoré sú spojené s rezistenciou voči imatinibu, s výnimkou V299L a T315I. Súčasne sa vyznačuje nízkou hematotoxicitou, čo sa vysvetľuje minimálnym ovplyvnením dráh doštičkového rastového faktora (PDGF) a c-KIT receptora. Čoskoro po začatí liečby sa objavuje hnačka, ktorá v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov odznieva. Bosutinib bol nedávno schválený americkým Úradom pre potraviny a liečivá (FDA) pre liečbu chronickej, akcelerovanej či blastickej fázy CML s pozitivitou Philadelphia chromozómu u dospelých, ktorí sú rezistentní voči doterajšej liečbe alebo ju zle znášajú.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.