Azacitidín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Stratégie liečby myelodysplastického syndrómu sú u seniorov významne odlišné ako u mladších pacientov, u ktorých sa často pokúšame o alogénnu transplantáciu kostnej drene. Liečba seniorov nie je kuratívna, ale skôr symptomatická, zameraná na zlepšenie kvality života, alebo aspoň jej zachovanie na existujúcej úrovni. Významnú úlohu tu má látka azacitidín. Z výsledkov nedávnej štúdie AZA-001 vyplýva zrejmý prínos azacitidínu v zmysle predĺženia prežitia a zlepšenia kvality života, a to za priaznivého bezpečnostného profilu v porovnaní napr. s cytarabínom v nízkych dávkach. Vo fáze vývoja je tiež perorálna lieková forma azacitidínu.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.