Ofatumumab v liečbe B-bunkových hematologických malignít

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Ofatumumab je prvá anti-CD20 monoklonová protilátka schválená pre liečbu chronickej lymfocytovej leukémie refraktérnej na podávanie fludarabínu a alemtuzumabu, s odkazom na priaznivé výsledky štúdií fázy II. Účinnosť tejto monoklonovej protilátky sa však teraz hodnotí tiež v liečbe B-bunkových non- -Hodgkinových lymfómov, ako sú folikulárny lymfóm, difúzny veľkobunkový B-lymfóm a Waldenströmova makroglobulinémia. K týmto indikáciám príslušné štúdie stále ešte prebiehajú, pričom ofatumumab sa tu podáva tak v monoterapii, ako aj v kombinácii s chemoterapiou.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.