Kombinovaná liečba decitabínom u chorých s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

V liečbe refraktérnej či relabujúcej formy akútnej myeloidnej leukémie (AML) či AML transformovanej z myelodysplastického syndrómu (MDS/AML) sa v rámci recentnej klinickej štúdie (n = 20) sledovala účinnosť decitabínu v nízkej dávke v kombinácii s aklacinomycínom a cytarabínom (DAA). Kompletná remisia (CR) sa dosiahla u 11 pacientov (55 %). Medián celkového prežitia v celom súbore chorých dosiahol 10 mesiacov, pričom u osôb s dosiahnutou CR bol signifikantne dlhší (p = 0,01). Preukázal sa taktiež vplyv liečby na signifikantné zníženie úrovne metylácie P15(ink4b) u osôb s dosiahnutou CR. Liečba bola obecne dobre znášaná.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.