Bosutinib vs. imatinib v liečbe CML: štúdia BELA

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Bosutinib je v Českej republike doteraz neregistrovaný inhibítor tyrozínkinázy Src/Abl dostupný pre perorálne podávanie. V štúdii fázy III BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia) sa porovnávala jeho účinnosť oproti imatinibu u chorých s novo diagnostikovanou chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze (n = 502). Pacienti boli náhodne rozdelení na užívanie bosutinibu v dávke 500 mg/deň, alebo imatinibu 400 mg/deň. S odstupom 12 mesiacov sa medzi oboma ramenami štúdie nepozoroval žiadny rozdiel v dosiahnutí kompletnej cytogenetickej odpovede (CCyR) – 70 % pri bosutinibe vs. 68 % pri imatinibe (p = 0,6). Veľká molekulová odpoveď (MMR) však bola výrazne početnejšia pri bosutinibe, a síce 41 % (95% CI: 35–47 %) vs. 27 % (95% CI: 22–33 %; p < 0,001). V prospech bosutinibu svedčil taktiež kratší čas do dosiahnutia CCyR aj MMR (v oboch prípadoch p < 0,001). Pri liečbe bosutinibom sa tiež zaznamenalo menej prípadov transformácie do akcelerovanej fázy ochorenia či blastickej krízy – 2 % vs. 4 %.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.