Blinatumomab: nová liečba hematoonkologických ochorení

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematoonkológia

Souhrn

Blinatumomab je sľubný kandidát pre liečbu hematoonkologických malignít vychádzajúcich z B-lymfocytov. Vykazuje duálnu špecificitu voči CD19 (lokalizovaným na B-bunkách) a CD3 (na T-bunkách) a stimuluje cytotoxické T-lymfocyty, ktoré sú tak lepšie schopné rozpoznať nádorovo zmenené B-lymfocyty. Látka je zamýšľaná pre využitie v liečbe chorých s non-Hodgkinovými lymfómami, pri ktorých jej podávanie viedlo k zrejmej regresii nádoru a v niektorých prípadoch aj ku kompletnej remisii. Vo fáze I až II klinického testovania je jej využitie u chorých s akútnou lymfoblastickou leukémiou, karcinómom pľúc či malignitami gastrointestinálního traktu.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.