Akútna myeloidná leukémia: nádej skrytá v inhibítoroch metyltransferázy

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Metylácia DNA je epigenetická zmena sprostredkovaná DNA metyltransferázami (DNMT), ktoré sú v súčasnosti stredom záujmu vo výskume farmakoterapie akútnej myeloidnej leukémie (AML). Ide o enzýmy, ktorých funkčnosť ovplyvňuje aktivitu najrôznejších génov, pričom je v tejto súvislosti diskutovaný predovšetkým vzťah k procesu delenia buniek. Dva známe inhibítory DNMT, 5-azacitidín a decitabín, sú schválené pre liečbu myelodysplastického syndrómu, pričom v poslednom čase boli objavené aj ich pozitívne účinky v liečbe AML. Od novo vyvíjaných ďalších inhibítorov metyltransferázy možno očakávať možnosť podávania namiesto chemoterapie, prípadne pred jej začatím, či ako udržiavacej liečby, alebo dokonca v prípade relapsu po alogénnej transplantácii kostnej drene.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.