Príhody v oblasti CNS pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme a liečbe rituximabom

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Relaps či progresia v oblasti centrálneho nervového systému sú známe závažné komplikácie liečby chorých s difúznym veľkobunkovým B-lymfómom. V retrospektívnom vyšetrovaní sa zisťovala pravdepodobnosť týchto príhod pri liečbe rituximabom (n = 1 221). Vekový medián chorých bol 64 rokov (15−91). Zaznamenalo sa celkom 82 príhod (6,7 %), pričom ich kumulatívna 5-ročná pravdepodobnosť zodpovedala 8,4 %. Chorí s touto komplikáciou mali obecne horšiu prognózu, pričom 2 roky od objavenia sa príhody prežívalo 27,1 %. Ako nezávislé rizikové faktory postihnutia CNS sa v rámci multivariačnej analýzy identifikovalo zasiahnutie mliečnej žľazy (RR: 10,5), nadobličiek (RR: 4,6) a kostí (RR: 2,0).

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.