Navitoclax v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

Zvýšená expresia Bcl-2 je charakteristickou známkou chronickej lymfocytárnej leukémie (CLL). Látka navitoclax pôsobí ako špecifický inhibítor Bcl-2, respektíve príbuzných proteínov, a v štúdiách in vitro pôsobila ako potentný induktor apoptózy leukemických buniek. V nedávnej štúdii fázy I u pacientov s relabujúcou alebo refraktérnou formou CLL sa hodnotila popri jeho biologickej účinnosti taktiež farmakokinetika a bezpečnosť (n = 29). Navitoclax sa podával perorálne v trvaní 14 dní (10, 110, 200 a 250 mg/deň; n = 15) alebo 21 dní (125, 200, 250 a 300 mg/deň; n = 14) v rámci 21-denných cyklov. Lymfocytóza poklesla o viac ako 50 % u 19 z 21 pacientov s lymfocytózou pri začatí štúdie. Medzi 26 chorými liečenými navitoclaxom v dávke nad 110 mg/deň sa u deviatich (35 %) dosiahla čiastočná odpoveď a u siedmich sa navodila stabilizácia ochorenia na obdobie dlhšie než 6 mesiacov. Medián trvania liečby v štúdii bol 7 mesiacov a medián prežitia bez známok progresie 25 mesiacov. Limitujúcim faktorom z hľadiska pozorovanej toxicity bola trombocytopénia, vyskytujúca sa v závislosti od dávky.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.