Pigmentácia podnebia pri liečbe imatinibom?

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Imatinib mesylát sa dnes zaraďuje k najvyužívanejším tyrozínkinázovým inhibítorom, pričom jeho účinky sú namierené proti BCR-ABL, c-Kit a PDGFR. Hoci táto látka bola pôvodne vyvinutá na liečbu chronickej myeloidnej leukémie, je liečbou voľby aj u metastázujúcich gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST). Pri aplikácii imatinibu sú pomerne časté kožné nežiaduce účinky, zvlášť podkožné edémy a vyrážky; popisované sú aj prípady hypopigmentácie. Aj keď nežiaduce účinky manifestujúce sa v dutine ústnej nie sú časté, nedávno bola popísaná difúzna hnedasto modrá pigmentácia na tvrdom podnebí u jedného nemocného s GIST a dvoch pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou liečených imatinibom počas 5–6 rokov. Pri histologickom vyšetrení boli zistené depozity melanínu v oblasti lamina propria. Jasná súvislosť s imatinibom ale podľa autorov zostává predmetom diskusie.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.