Pimozid je účinný pri rezistencii na inhibítory kináz u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Transkripčný faktor STAT5 je významným mediátorom v patogenéze chronickej myeloidnej leukémie (CML) a je konštitutívne aktivovaný v dôsledku fúzie BCR-ABL. Inhibítory kinázy BCR-ABL sú v dnešnej dobe základom liečby CML, ale pri ich aplikácii sa nedá vyhnúť rezistencii voči liečbe. V súčasnosti sa zistilo, že butyrfenónové antipsychotikum pimozid pôsobí navyše ako významný inhibítor STAT5. V štúdiách in vitro navodzuje zastavenie bunkového cyklu a apoptózu bunkových línií CML. Okrem toho, u pacientov s CML selektívne potláča vznik CD34+ buniek kostnej drene. Jeho účinky sú pritom nezávislé od prítomnosti mutácie T315I génu BCR-ABL, zodpovednej za rezistenciu voči inhibítorom tyrozínkináz, akými sú imatinib či nilotinib.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.