Nové látky v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Chronická lymfocytárna leukémia (CLL) je v západných krajinách najčastejším typom leukémie. Ako najúčinnejšia liečba sa v súčasnosti využíva rituximab v kombinácii s fludarabínom a cyklofosfamidom. Hoci aplikácia týchto látok je sprevádzaná nespochybniteľným liečebným prínosom, u pacientov často dochádza k relapsu a je potrebná ďalšia liečba. Keďže princíp mnohých liečebných postupov spočíva v myelotoxickom či imunosupresívnom pôsobení, je táto liečba často sprevádzaná infekčnými komplikáciami. Americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) v tejto indikácii nedávno schválil dve látky, bendamustín a ofatumumab. Vo výskume ale stále ostávajú ďalšia monoklonálne protilátky, modulátory transdukcie signálu či regulátory bunkového cyklu. Medzi mnohými je možné menovať napr. imunomodulačne pôsobiaci lenalidomid, monoklonálne protilátky lumiliximab a GA-101, inhibítory BCL-2 oblimersen, obatoclax a ABT-263 či inhibítory proteinkináz, akým je napr. flavopiridol, a iné.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.