Skúsenosti s bortezomibom v 1. línii liečby mnohopočetného myelómu u pacientov nevhodných na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax
Odbor: Hematoonkológia
Autori: MUDr. Zdenka Štefániková a spolupracovníci
- MUDr. Katarína Masárová 1
- MUDr. Alexander Wild 2
- MUDr. Jana Baňáková 2
- MUDr. Erika Čellárová 2
- MUDr. Viera Štulajterová 2
- MUDr. Emília Flochová 3
- MUDr. Juraj Chudej 3
- MUDr. Ľubica Váleková, PhD. 3
- MUDr. Natália Štecová 4
- MUDr. Erika Švorcová 4
- MUDr. Adriana Kafková 4
- MUDr. Elena Kružliaková 5
- MUDr. Ľubica Škopková 5
- doc. MUDr. M. Šimek, PhD. 6
- MUDr. Alexander Varga 7
Autori - pracovisko: Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Bratislava
1 KHaT SZU UN Bratislava
2 HO FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
3 KH UN Martin
4 KHaOH UN Košice
5 HO FN Trnava
6 HO FNsP Nitra
7 HO FNsP Nové Zámky

Souhrn

Mnohopočetný myelóm (MM) je druhé najčastejšie onkohematologické ochorenie. Predstavuje asi 1 % zo všetkých nádorových ochorení a 2 % zo všetkých úmrtí na nádorové ochorenia. MM zostáva stále nevyliečiteľné ochorenie, aj keď počas poslednej dekády došlo vďaka zavedeniu novej liečby (bortezomib, thalidomid, lenalidomid) k vysokej účinnosti kontroly ochorenia a predĺženiu celkového prežívania pri zachovanej kvalite života.

Bortezomib (Velcade) je prvý inhibítor proteazómu, ktorý bol vďaka presvedčivým výsledkom v klinických štúdiách schválený na liečbu pacientov s MM. V EÚ to bolo na liečbu relapsu MM v roku 2004 a na liečbu v 1. línii u pacientov nevhodných na autológnu transplantáciu kmeňových buniek (ASCT) v roku 2008. Na Slovensku je liečba bortezomibom hradená v relapse MM od apríla 2005 a v 1. línii od apríla 2009. Registračnou štúdiou v 1. línii liečby MM u pacientov nevhodných na ASCT bola medzinárodná štúdia III. fázy VISTA. Zapojilo sa do nej 151 centier z 22 krajín sveta a randomizovaných bolo 682 pacientov (344 VMP + 338 MP). Táto štúdia porovnávala režim VMP (bortezomib + melfalan + prednizón) vs. MP (melfalan + prednizón). Primárnym cieľom bolo porovnanie času do progresie (TTP) a sekundárnym cieľom porovnanie celkovej liečebnej odpovede (ORR), kompletnej remisie (CR), času do odpovede (TTR), trvania odpovede (DOR), času do nasledujúcej liečby (TNT), intervalu bez liečby (TFI) či celkového prežívania (OS).

V štúdii VISTA bolo jednoznačne dokázané, že bortezomib v 1. línii liečby pacientov s MM nevhodných na ASCT má zásadný prínos na celkové prežitie oproti liečbe bez bortezomibu. U pacientov v ramene VMP s podávaním bortezomibu v dávke 1,3 mg/m2 v prvých 4 cykloch 2x týždenne a v ďalších piatich cykloch 1x týždenne bol dosiahnutý medián TTP 24 mesiacov, ORR bola 71 % a CR 30 %. 3-ročný OS bol 72 % pri mediáne sledovania 16,9 mesiacov a 68,5 % pri mediáne sledovania 36,7 mesiacov; medián OS v ramene VMP nebol dosiahnutý.8 Výskyt toxicít bol predpovedateľný a dobre zvládnuteľný. Periférna neuropatia (PN), ktorá je najobávanejšou toxicitou pri liečbe bortezomibom, sa vyskytovala v 13 % (stupeň 3), resp. v < 1 % (stupeň 4). V 79 % sa PN zlepšila aspoň o 1 stupeň (medián času do zlepšenia 1,9 mesiaca) a v 60 % sa PN kompletne upravila (medián času 5,7 mesiaca). Pri update sledovania tejto štúdie v roku 2010 sa hodnotila aj sekvenčná, teda následná terapia u pacientov, u ktorých po prvolíniovej liečbe došlo k relapsu. Ak bola následne použitá liečba založená na bortezomibe, RR bola 47 %, ak bola následná liečba založená na thalidomide, ORR bola 41 % a pri použití lenalidomidu v následnej liečbe bola ORR 59 %. Výsledky potvrdili, že pacienti, u ktorých došlo k relapsu po liečbe režimom VMP, nie sú rezistentní na následnú terapiu a môžu byť účinne liečení novými liekmi vrátane opakovanej liečby s bortezomibom. Takisto u týchto pacientov pretrváva benefit v OS oproti pacientom, ktorí boli liečení MP v 1. línii.

Ďalšia klinická štúdia, ktorá bola použitá v 1. línii u pacientov nevhodných na ASCT, bola štúdia III. fázy talianskej skupiny GIMEMA. Do tejto štúdie bolo zaradených 511 pacientov, u ktorých sa porovnával režim VMP vs. VMPT-VT (bortezomib + melfalan + prednizón + thalidomid – udržiavacia liečba bortezomib + thalidomid). Zaujímavé bolo, že sa použilo modifikované dávkovanie od štúdie VISTA, ktoré sa ujalo aj pod názvom VMP light či VISTA light. Ide o zjednodušené dávkovanie, kedy sa bortezomib podáva v 9 päťtýždňových cykloch v dávke 1,3 mg/m2 1x týždenne. Pri tomto podávaní zostala účinnosť bortezomibu zachovaná (početnosť ORR 81 % a CR 24 %), avšak výskyt PN stupňa 3 a 4 sa znížil na 2 %. 

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.