„Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

V marci 2018, počas kongresu American College of Cardiology v Orlande, boli prezentované výsledky veľkej kardiovaskulárnej štúdie ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment… celý článek >>

 

Pretrvanie liečebnej odpovede po vysadení metotrexátu u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených tocilizumabom

MUDr. Martina Škamlová

Tocilizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka namierená proti receptoru interleukínu IL-6. Ako ukazujú výsledky rozsiahleho programu klinických štúdií, tocilizumab je pri intravenóznom aj subkutánnom spôsobe podania… celý článek >>

 

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Palbociklib je vysoko selektívny inhibítor cyklín-dependentných kináz (CDK) 4 a 6. Tieto kinázy zohrávajú kľúčovú úlohu pri nádorovom raste pri karcinóme prsníka (BC) s pozitívnosťou hormonálnych receptorov (HR), pričom… celý článek >>

 

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Muži s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (CRPC) a rýchlo sa zvyšujúcimi hodnotami prostatického špecifického antigénu (PSA) patria do skupiny pacientov s vysokým rizikom vzniku a rozvoja metastáz. Medián… celý článek >>

 

Komentár k štúdii

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Základom 1. línie liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) bez prítomnosti mutácií onkogénov RAS a BRAF je kombinácia protilátky proti receptoru epidermového rastového faktora (anti-EGFR), cetuximabu či… celý článek >>

 

Komentár k štúdii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.